ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ПРОБІЖНЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧОРТКІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Положення про батьківський комітет Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Чортківської районної ради ради Тернопільської області розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.


1.2. Батьківський комітет школи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у ЗОШ № 1.

 

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет школи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом ЗОШ № 1, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

 

2.1. Метою діяльності батьківського комітету школи є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

 

2.2. Основними завданнями батьківського комітету школи є сприяння створенню умов для:

 

– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;

 

– становлення учнівського самоврядування;

 

– виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки школи;

 

– формування загальнолюдської культури і моралі;

 

– захисту і збереження життя і здоров’я дітей;

 

– здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

 

– запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;

 

– всебічного зміцнення зв’язків між родинами та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

 

– залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

 

– організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

 

– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;

 

– всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя.

 

3. Основними принципами діяльності батьківського комітету школи є:

 

– законність;

 

– гласність;

 

– колегіальність;

 

– толерантність;

 

– виборність;

 

– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

 

– підзвітність і відповідальність перед загальними батьківськими зборами.

 

4. Організація роботи батьківського комітету школи.

 

4.1. Батьківський комітет школи формується з представників батьківських комітетів класів терміном на один навчальний рік.

 

4.2. Кількісний та якісний склад батьківського комітету школи визначається рішенням загальношкільних батьківських зборів.

 

4.3. Із складу батьківського комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школи.

 

4.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед школою, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу та погоджує його з директором школи (батьківські комітети класів – з класним керівником).

 

4.5. Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

 

4.6. Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференцію) батьків не рідше 2 разів на рік (класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік).

 

4.7. Кількість делегатів на конференцію від кожного класу встановлюється батьківським комітетом школи.

 

4.8. Батьківський комітет школи звітує про свою роботу перед загальношкільними зборами батьків (батьківські комітети класів – перед зборами батьків учнів класу та батьківськими комітетами) один раз в рік – в день виборів нового складу комітетів.

 

4.9. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу комітетів.

 

5. Права та обов’язки батьківського комітету.

 

5.1. Комітети мають право:

 

– брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;

 

– встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

 

– звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної ради та ради загальноосвітнього навчального закладу, щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

 

– за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

 

– скликати позачергові батьківські збори (конференції);

 

– створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;

 

– контролювати надходження і розподіл грошей;

 

– брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;

 

– надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо)

 

– сприяти покращенню харчування учнів;

 

– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування начального закладу;

 

– сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 

– бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

 

5.2. Комітети зобов’язані:

 

– виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

 

– вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються актом новообраному комітету;

 

– надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою;

 

– залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

 

– організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;

 

– у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями)

 

5.3. Голова комітету закладу є членом ради закладу.

 

5.4. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

Від 06.11.09 № 1/9 – 768

 

Міністру освіти і науки Автономної

Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки

обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій, ректорам (директорам)

інститутів післядипломної педагогічної освіти

 

Про захист дітей та молоді

від негативних інформаційних впливів

 

У зв'язку з високими темпами розвитку інформаційних технологій надзвичайно гостро постала проблема захисту дітей та молоді від негативної інформації, яка становить загрозу їхньому фізичному й інтелектуальному розвитку та морально-психологічному стану.

 

З метою реалізації та додержання вимог чинного законодавства у сфері захисту інформаційного простору України від продукції і видовищних заходів, що містять елементи насильства, жорстокості, порнографії та іншу негативну інформацію, створено Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія).

 

Спеціалістами Національної комісії проводиться робота щодо виявлення негативної інформації, в тому числі, розповсюдження її за допомогою мобільних телефонів та всесвітньої мережі Інтернет.

 

З метою попередження доступу дітей та молоді до заборонених інформаційних ресурсів розроблено Пам'ятку для батьків «Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок», яка схвалена на засіданні Національної комісії від 27.08.2009 року.

 

Просимо довести до відома керівників навчальних закладів зміст Пам'ятки (додається) та скоординувати діяльність щодо протидії негативним інформаційним впливам, не позбавляючи при цьому молодих людей вільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет, яка є скарбницею знань та найбагатшою у світі бібліотекою.

 

З огляду на вищесказане, звертаємо Вашу увагу, що реалізацію проектів, пов'язаних з упровадженням у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, необхідно здійснювати за погодженням з Міністерством освіти і науки України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

 

Додаток:

 

1. Копія рішення Національної комісії на 1 арк.

 

2. Копія Пам'ятки для батьків «Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок» на 7 арк.

 

З повагою

M.B. Стріха

Заступник Міністра

 

Додаток 1

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

 

РІШЕННЯ

27 серпня 2009 року

місто Київ

 

Розглянувши проект Пам'ятки для батьків „Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок", Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

 

ВИРІШИЛА:

 

1 . Схвалити Пам'ятку для батьків „Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок".

 

2. Членам Національної комісії до 03.09.2009 року при наявності надати пропозиції та зауваження до тексту Пам'ятки для батьків „Діти- Інтернет. Мобільний зв'язок".

 

3. Уповноважити Голову Національної комісії Костицького В.В. звернутися до:

 

3.1.Міністерства освіти і науки України з проханням проінформувати відділи освіти та керівників шкіл про текст Пам'ятки для батьків „Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок".

 

3.2.Міністерства освіти і науки України, Міністерства сім'ї, молоді та спорту України, редакцій газет „Голос України", „Урядовий кур'єр" з пропозицією опублікувати текст Пам'ятки для батьків „Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок".

 

4. Доручити апарату Національної комісії після опрацювання пропозицій та зауважень членів Національної комісії оприлюднити на веб- сайті Національної комісії текст Пам'ятки для батьків „Діти, Інтернет, Мобільний зв'язок", узагальнити результати обговорення та відгуки і поінформувати членів Національної комісії про результати публічного обговорення Пам'ятки.

 

Голова Національної комісії України

з питань захисту суспільної моралі

В.В. Костицький

 

Пам’ятка для батьків:

„Діти, Інтернет, Мобільний зв’язок”

 

Шановні батьки!

 

Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану населення (ст. 5 Закон України „Про захист суспільної моралі”).

 

З метою реалізації та додержання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії, створено Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія).

 

Відповідно до статті 17 Закону України „Про захист суспільної моралі” Національна комісія є постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим органом, який діє відповідно до цього Закону та чинного законодавства України і є відповідальним за утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства, контролює обіг продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

 

Рішення Національної комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для розгляду центральними і місцевими органами влади, засобами масової інформації всіх форм власності, а також фізичними та юридичними особами.

 

Відповідно до статей 2, 6 Закону України „Про захист суспільної моралі” виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв.

 

Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

 

Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:

 

- пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;

 

- пропагує фашизм та неофашизм; - принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

 

- пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;

 

- принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;

 

- пропагує невігластво, неповагу до батьків;

 

- пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

 

З високими темпами розвитку науково-технічного прогресу, зокрема, електронної техніки та можливостей обміну інформацією постало питання захисту дітей від інформації, яка несе загрозу морально-психічному здоров’ю.

 

Працівниками Національної комісії проводиться робота щодо виявлення цієї інформації у засобах масової інформації на будь-яких носіях, в тому числі, розповсюдження її за допомогою мобільних телефонів та всесвітньої мережі Інтернет.

 

Мобільний телефон та порнографія.

 

Порнографія стає одним з локомотивів розвитку мобільного зв’язку, так як і раніше вона допомогла розповсюдженню відеомагнітофонів та Інтернету. В Європі продаж розваг для дорослих, які можна отримати в мобільні телефони, вже став бізнесом, що приносить мільйони доларів. Користувачі стільникового зв’язку вже витрачають десятки мільйонів на рік на „контент для дорослих”. У числі розповсюджувачів порнографії опинилися такі компанії, як гігант мобільного зв’язку Vodafone (Водафон) – названий однією з британських газет „Vodafilth” (filth – „розпуста”). На думку експертів, до 2009 р. статки „мобільного” порно у всьому світі склали $2 мільярди. Індустрія мобільного телебачення вражена тим, що 30 відсотків відео-контенту, відтворюваного на мобільних пристроях, є порнографічними.

 

На території СНД, за даними деяких провайдерів, еротика і порнографія складає не менше третини всього ринку мобільних картинок. Еротика користується великою популярністю у всіх сферах індустрії розваг і мобільний контент не є винятком. Найбільш популярними залишаються WAP-сайти порнографічного змісту. При цьому аналітики відзначають, що типовим споживачем мобільного порноконтенту є молодь та діти.

 

Батьки мають вміти те, що вже роблять діти!

 

Передача контенту

 

Контент (з англ. – зміст, вміст) – будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (тексти, ігри, графіка, мультимедіа).

 

Мобільний контент – це цифровий контент, адресований власникам мобільних пристроїв.

 

Є декілька способів:

 

- MMS повідомлення;

 

- За допомогою Bluetooth® (блютус);

 

- ІЧ- порт, IrDA (Інфра червоний порт).

 

Bluetooth — це технологія бездротового зв’язку, створена у 1998 році. Основне призначення Bluetooth - забезпечення економного (з точки зору спожитого струму) і дешевого радіозв’язку між різноманітними типами електронних пристроїв, таких як мобільні телефони та аксесуари до них, портативні та настільні комп’ютери. Можливості Bluetooth дозволяють передавати будь-яку інформацію у вигляді файлів на відстань до 100 метрів.

 

Тому будь-який файл підліток може прийняти/передати за допомогою Блютус. При цьому підлітки можуть бути не знайомі і не бачити один одного та знаходитись у різних приміщеннях.

 

MMS - послуга мультимедійних повідомлень (англ. Multimedia Messaging Service, MMS) — стандарт, який дозволяє пересилати між мобільними пристроями повідомлення з мультимедійним змістом (зображення, звук тощо). Але, на відміну від Bluetooth ця послуга надається оператором мобільного зв’язку, є платною та має обмеження, які встановлюються оператором, а саме, ціна, кількість повідомлень та максимальний об’єм даних.

 

IrDA - Інфра червоний порт (англ. Infrared Data Association) є одним із стандартів передачі даних на малі відстані за допомогою інфрачервоного випромінювання. Тобто, ІЧ-порт є аналогом Bluetooth, але на відміну від останнього, має малий радіус дії, не більше 10-20 сантиметрів.

 

Замовлення контенту через SMS

 

1. Абонент відправляє SMS з кодом контенту на короткий номер оператора (компанії, які надають послуги мобільного зв’язку).

 

2. Оператор (без аналізу вмісту) перенаправляє отримане SMS до контент-провайдера (компанія, яка займається розповсюдженням контенту – картинки, музика, ігри, фото, кліпи тощо) згідно з укладеною угодою. Договір включає ряд додатків, в яких описується сервіс, правила участі і контент, що надається.

 

3. При вдалій передачі SMS від оператора до контент-провайдера відбувається тарифікація (з абонента знімаються гроші). Деякі оператори знімають гроші при передачі зворотного SMS від контент-провайдера до оператора.

 

4. Контент-провайдер опрацьовує отримане SMS та, згідно з вказаним кодом, відкриває відповідне WAP-посилання на вказаний контент. Посилання відправляється у зворотному SMS від контент-провайдера до оператора.

 

5. Оператор отримує SMS і відправляє (без аналізу вмісту) його абонентові.

 

6. Абонент заходить на вказане в SMS WAP-посилання та закачує контент на телефон. (З’єднання відбувається через PROXY-оператора, який здійснює лише тарифікацію без додаткового аналізу).

 

Замовлення контенту через IVR (в основному звуковий контент)

 

1. Абонент телефонує на короткий номер.

 

2. Оператор перенаправляє дзвінок до контент-провайдера (або підрядчика контент-провайдера) згідно з укладеною угодою. Договір включає ряд додатків, в яких описується сервіс, правила участі і контент, що надається.

 

3. Система контент-провайдера відповідає на виклик (з цієї миті починається тарифікація. Тарифікується або з’єднання, або тривалість, або те і інше). Абонент через IVR-меню вибирає потрібний контент.

 

4. Контент-провайдер, посилаючись на вибраний в IVR-меню контент, формує відповідне WAP-посилання на цей контент. Посилка відправляється через SMS від контент-провайдера до оператора.

 

5. Оператор отримує SMS та відправляє (без аналізу вмісту) його абонентові (інколи оператор знімає додаткову плату з контент-провайдера за відправлення SMS, оскільки таке відправлення часто відбувається як рекламна розсилка, і дуже рідко є офіційно оформленою відповіддю на IVR-запит).

 

6. Абонент заходить на WAP-посилання, яке вказане в SMS, і закачує контент на телефон. (З’єднання відбувається через PROXY-оператора, який здійснює лише тарифікацію без додаткового аналізу).

 

Закачування контенту з WAP-порталу

 

1. Абонент заходить на посилання WAP-порталу. (З’єднання відбувається через PROXY-оператора, який здійснює лише тарифікацію без додаткового аналізу).

 

2. Вибирає потрібний йому контент.

 

3. Закачує вибраний контент.

 

Як захистити дітей від закачування контенту з небажаним змістом.

 

1. Оператори надають можливість перегляду всіх витрат певного мобільного номеру. Варто домовитися з дитиною, що ви будете переглядати ці дані, або включити цю послугу без її відома, але для цього вам буде потрібний телефон дитини.

 

2. Вияснивши, що дитина використовувала послуги контент-провайдера, слід зателефонувати в call-центр оператора і довідатися:

 

- якому контент-провайдеру належить цей короткий номер або WAP-портал;

 

- якого роду інформація надається через даний сервіс;

 

- чи є на цьому порталі інформація еротичного чи порнографічного характеру;

 

- контактну адреса call-центру контент-провайдера.

 

3. У call-центрі контент-провайдера Ви можете з’ясувати, який контент був замовлений з номера вашої дитини, при цьому не варто інформувати, що це не ваш особистий номер.

 

Контент-провайдер може відмовитися надати таку інформацію.

 

4. Одночасно з’ясуйте, яку інформацію можливо замовити за даним коротким номером (зателефонуйте на цей номер або зайдіть на WAP-портал). Подивіться в телефоні дитини, чи збереглося SMS з номером замовленого контенту, або зворотне SMS з WAP-посиланням, або перевірте історію сторінок, які відвідувала дитина, в браузері телефону. Якщо ви переконалися в тому, що сервіс, яким користувалася ваша дитина, містить інформацію еротичного, порнографічного чи іншого небажаного характеру, і цю інформацію дитина вже отримала (що буває найчастіше), потрібно звернутися до call-центру оператора.

 

Вибір за Вами.

 

Діти в Інтернет

 

Проблема безпеки дітей в мережі Інтернет вже не здається Україні такою далекою. Ніхто не може заперечити, що на сьогоднішній день вона постала особливо гостро.

 

Відомо, що підлітки у період заниженої самооцінки шукають підтримки серед своїх друзів, а не у родинному колі. Старші підлітки, бажаючи незалежності, мають потребу ототожнювати себе з певною групою й схильні порівнювати цінності своєї сім’ї та своїх товаришів.

 

Що роблять підлітки в он-лайні

 

В он-лайні підлітки завантажують музику, використовують обмін миттєвими повідомленнями, електронну пошту та грають в он-лайнові ігри. За допомогою пошукових серверів підлітки знаходять інформацію будь-якого змісту та якості в мережі Інтернет. Більшість підлітків реєструються у приватних чатах та спілкуються на будь-які теми, видаючи себе за дорослих. Хлопці в цьому віці надають перевагу всьому, що виходить за межі дозволеного: брутальний гумор, насильство, азартні ігри, еротичні та порно сайти. Дівчатам, які мають занижену самооцінку, подобається розміщувати провокаційні фото, вони схильні на фривольні розмови, видаючи себе за дорослих жінок, в результаті чого стають жертвами сексуальних домагань.

 

Як забезпечити безпеку дітей в мережі Інтернет

 

Пропонуємо декілька рекомендацій, які слід взяти до уваги:

 

- розміщуйте комп’ютери з Internet-з’єднанням поза межами кімнати вашої дитини;

 

- поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з яким вони спілкуються в он-лайні, довідайтесь як вони проводять дозвілля і чим захоплюються;

 

- цікавтесь які веб сайти вони відвідують та з ким розмовляють;

 

- вивчіть програми, які фільтрують отримання інформації з мережі Інтернет, наприклад, Батьківський контроль в Windows*;

 

- наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі своїм он-лайновим другом без Вашого відома;

 

- навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та свою родину електронною поштою та в різних реєстраційних формах, які пропонуються власниками сайтів;

 

- контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, тощо);

 

- цікавтесь чи не відвідують діти сайти з агресивним змістом;

 

- навчіть своїх дітей відповідальному та етичному поводженню в он-лайні. Вони не повинні використовувати Інтернет мережу для розповсюдження пліток, погроз іншим та хуліганських дій;

 

- переконайтеся, що діти консультуються з Вами, щодо будь-яких фінансових операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через Інтернет мережу;

 

- інформуйте дітей стосовно потенційного ризику під час їх участі у будь-яких іграх та розвагах;

 

- розмовляйте як з рівним партнером, демонструючи свою турботу про суспільну мораль.

 

Використовуючи ці рекомендації, Ви маєте нагоду максимально захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі Інтернет. Але пам’ятайте, Інтернет, це не тільки осередок розпусти та жорстокості, але й найбагатша в світі бібліотека знань, розваг, спілкування та інших корисних речей. Ви повинні навчити свою дитину правильно користуватися цим невичерпним джерелом інформації.

 

Та найголовніше, дитина повинна розуміти, що Ви не позбавляєте її вільного доступу до комп’ютера, а, насамперед, оберігаєте. Дитина повинна Вам довіряти.

 

*Батьківський контроль у Windows Vista

 

З появою нової операційної системи Windows Vista, до складу якої увійшли засоби батьківського контролю (Parental Control), з’явилась можливість легко контролювати отримання дітьми інформації і забезпечити їх захист під час роботи на комп’ютері.

 

За допомогою засобів батьківського контролю є можливість встановити:

 

- обмеження часу, який дитина проводить за комп’ютером; - обмеження часу, протягом якого діти можуть входити у систему, зокрема, дні тижня і години, коли доступ дозволено (в інший, не зазначений Вами час, діти не зможуть користуватися комп’ютером. Якщо дозволений час закінчиться, а дитина ще працює за комп’ютером, відбудеться автоматичний вихід із системи;

 

- обмеження доступу дітей до мережі Інтернет за допомогою веб-фільтра батьківського контролю.

 

Завдяки спеціальному веб-фільтру Ви одержуєте можливість встановити низку обмежень на доступ дітей до мережі Інтернет, зокрема:

 

- заборонити доступ до окремих ігор (ви можете блокувати ігри на підставі вікової категорії та оцінки вмісту, а також заборонити доступ до певних ігор);

 

- обмежити активність в мережі Інтернет (ви можете блокувати доступ до веб-сайтів, обираючи рівень обмеження об’єму інформації; вказати, яку інформацію за тематикою та змістом фільтри пропускатимуть, а яку блокуватимуть; заблокувати або дозволити доступ до окремих веб-сайтів; заборонити або дозволити завантаження файлів);

 

- заборонити використання окремих програм.

 

Більш детально з можливостями веб-фільтра батьківського контролю можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Майкрософт.

 

З приводу порушень законодавства України у сфері захисту суспільної моралі звертайтесь до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

 

Наші реквізити: 04050 м.Київ, вул. Пимоненка 10-а, тел./факс: +38 (044) 486-11-61, офіційний сайт – www.moral.gov.ua; e-mail – info@moral.gov.ua

 

 


Поради батькам п'ятикласників


1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.

2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.

3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.

4. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.

5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.

6. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.

7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.

8. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: «Як пройшов твій день у школі?». Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні розмови про школу. Не пов'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень.

9. Ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а неуспішність - як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість. Висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі. Постарайтеся наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень вони можуть привести до емоційних проблем.

10. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов'язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.

11. З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв'язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

12. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері. Спокій домашнього життя допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі.